Projekter

PROJEKER

Oversigt

Herunder er vist et bredt udpluk af de forsknings- og udviklingsprojekter projekter Kenergy for tiden deltager i.

Har du spørgsmål til de enkelte projekter er du velkommen til at kontakte mig, også hvis du går med en ny idé.

DronEl


Kenergy deltager i et nyt dansk projekt hvor der skal udvikles droner, der automatisk kan overflyve solcelleanlæg og udføre avanceret diagnosticering. Herved findes eventuelle fejl hurtigt og omkostningseffektivt, så samfundet ikke mister dyrebar grøn energi. Se mere on projektet på http://www.dronel.eu.


Projektet er støttet af Innovationsfonden.


Projektdeltagere: Aalborg Universitet, DTU Fotonic, Skt-Watch, SiCon, Skive kommune, Kenergy.

PVPT projektet


Projektets skal udvikle et PV lab i forbindelse med DTU, der kan benyttes til test, forskning og udvikling af solcelle- løsninger i elnettet. Endvidere skal projektet teste og værdisætte styring af inverter i forhold til de systemydelser og tjenester der kan leveres i pilotforsøg i DTU lab og i Østkrafts elnet.


Projektet er støttet af Forskel programmet.


Projektdeltagere: DTU Electro, DTU CAS, Østkraft Net, Kenergy, Energimidt, Solarconnectivity

 

 

DECODE projektet


Forbedret aktiv management og automatisering er nødvending for fremtidens el-net. I dette projekt udvikles robuste og kosteffektive løsninger til at forbedre observerbarhed, styring og beskyttelse samt interfacet mellem el- selskaberne, markedet og forbrugerne i det aktive distributionsnet for at supportere stor vedvarende lokal energiproduktion.


Projektet er støttet af Forskel programmet.


Projektdeltagere: Aalborg University, ABB, EnergiMidt, SydEnergi Net A/s, HEF Net A/s, Kenergy

Foto: Emazys Technologies

Kenergy dansk repræsentant i IEA-PVPS Task 14

- High Penetration of PV Systems in Electricity Grids


Målet med den danske deltagelse i Task 14 er at vise hvorledes en stor andel af solceller kan indpasses i det danske elsystem. Dette gøres igennem udvikling og verificering af tekniske løsninger for indpasning af solceller i elnettet og derved være med til at nedbryde evenuelle barrierer for solcellers udbredelse.


Projektet er støttet af EUDP.


Se mere om IEA PVPS Task 14 på www.iea-pvps.org

Kenergy dansk repræsentant i IEA-PVPS Task 15

- Enabling Frawework for the Acceleration of BIPV


Målet med den danske deltagelse i Task 15 er at skabe en platform der skal være med til at øge anvendelsen af BIPV (Bygnings integrerede solceller) i det globale marked, således at BIPV produkter anvendes i samme omfang i byggeriet som almindelige byggekomponenter. I Task 15 vil der ud over at blive set på best practice cases også være fokus på æstetik, holdbarhed og økonomi.


Projektet er støttet af EUDP.


Se mere om IEA PVPS Task 15 på www.iea-pvps.org


Ny teknologi til lokalisering og karakterisering af fejl i solcellesystemer


Projektets formål er at udvikle og demonstrere en ny, effektiv og fleksibel teknologi til fejlsøgning-diagnosticering i PV-anlæg. Teknologien kan anvendes bredt på det stigende servicemarked (O&M) og kan måle på strenge af flere solcellepaneler, hvorved O&M omkostningerne minimeres. Samtidig optimeres performance og ”Cost of Energy” nedsættes.


Se mere om EmaZysTechnologies på www.emazys.com

PROJEKER MM.

Afsluttede

Herunder er en liste over projekter jeg tidliger har deltaget i.

Listen er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret.


Projekt

År

ProjektbeskrivelseSol

SolprojekterEnergiMidt – Photovoltaic System

1993 - 1996

Danmarks første nettilsluttede solcelelanlæg med formålet:

-Vidensindhentning

-Analyse og design af nettilsluttet solcellanlæg

-Etablering af anlæg

-Drifts og dataopsamling

-Funktion og platform for nye solcelle inititativer


SunPresentation

1993 - 1996

Udvikling af software til dataopsamling og real time præsentation af måledata fra solcelleanlæg.

Solbyen

1996 - 1999

Installation af 30 solcelelanlæg i Solbyen Brædstrup

Sol Erhverv

1997 - 2000

Installation af solceller hos erhvervsvirksomheder

EFP projekt 731327/97-0086

Sol-300 - et storskala solcelleprojekt

1998 - 2001

Projektleder i projektet der havde til formål at undersøge forskellige teknske og administrative forhold for solcelelr. Installation af 300 solcelelanlæg rundt i Danmark. ForskEL1441

Sol 1000


Udbredelse af solceller i Danmark, opsætning af 700 solcellesystemer rundt i Danmark. (Finansloven)

Sol 2000


Formålet med Sol 2000 er at gennemføre udredningsarbejde på udvalgte områder med henblik på at forbedre betingelserne for udbredelsen af solceller i Danmark. Projektet gennemføres som et parallelt/supplerende spor til udbredelsesprojektet Sol 1000, idet de overvejende teoretiske aktiviteter i Sol 2000 skal komplettere de praktiske i Sol 1000. ForskEl 3109

.IEA PVPS samarbejdet

1992 -

Formålet med fortsat dansk deltagelse i IEA PVPS arbejdet er, at sikre Danmark får tilført den internationale viden som er fundamentalt for en videreført dansk indsat på solcelleområdet, jvnf. den nationale Strategi for Solceller (Energistyrelsen og Energinet.dk).

Solvarmekampagne

1998


SOLBY 2006 - solenergi i energirammen

2006 - 2014

Der er udarbejdet et beregningsværktøj for anvendelse af solenergi ved renovering og nybyggeri - BYG-SOL - til professionelle bygherrer, kommuner, arkitekter og rådgivere. Værktøjet kan bruges til at vurdere, hvordan solenergi kan bidage til at opfylde energirammen. 33032-0069

Solceller- betydningen af udbredelse til reduktion af pris

2005

I overensstemmelse med Solcellestrategiens listning af indsatsområder, punkt I (analyser vedr. udbredelse), og med energipolitisk aftale af 29 marts 2004 omtale af anvendelsen af solceller gennemføres et koordineret videnindhentings-, analyse og udredningsarbejde. EFP 33031-0097

Solar City Horsens - Solcelletage i fremtidens lavenergibyggeri

2005 - 2010

Projektet har undersøgt hvordan solceller kan integreres i eksisterende byområder i Horsens. EFP 33031-0068

PV Danmark, Fase 1

2005 - 2009

Det primære formål med PV Danmark er at fortsætte og styrke den udvikling af det danske solcellemarked, som er opstartet gennem tidligere gennemførte projekter på området, fx Sol-300, Sol-1000 og Sol-2000. Aktiviteterne i PV Danmark skal ideelt set bidrage til, at det danske solcellemarked på sigt kan opnå et kommercielt stade. ForskEl 6308

Anvendelse af tynd-film teknologi i Danmark (Thi-Fi-Tech)

2008 - 2012

Projektet vil gennemføre en række målinger som skal danne basis for objektiv vurdering af en tyndfilm solcelles ydevene i forskellige bygningsintegrerede op-stillinger. Der gennemføres et demonstrationsprogram som skal afprøve og sikre en forbindelse mellem de udviklede anvendelser af teknologien og brugere af solcellerne. ForskEL 10030

Solceller i undervisningen


Projektet omfatter første fase af et udrednings- og udviklingsprogram, der skal sikre relevante tilbud om undervisning i solceller. Målet er at give arkitekter, rådgivere, projekterende og håndværkere, der arbejder med nybyggeri, ombygning, renovering m.v. faglige forudsætninger for at inddrage solceller i deres projekter. EFP 33033-0020

Optimering af design af nettilsluttede solcelleanlæg under danske forhold (PV-OPT)

2007 - 2009

Tyske erfaringer tyder på, at nettilsluttede solcelleanlæg ikke kan udnytte standarddesign optimalt under nordeuropæiske forhold. I dette projekt indsamles nøgledata fra danske solcelleanlæg, der sammenlignes med udenlandske data som grundlag for anbefalinger af optimalt design af nettilsluttede solcelleanlæg i Danmark. EFP 33033-0057

Solceller og Arkitektur - Copenhagen Solar City

2003 -- 2008

Projektets formål var at udvikle gode integrationsløsninger for solceller i det offentlige rum, og at øge vidensniveauet om solceller hos nøgleaktørerne i byggebranchen: Arkitekter, rådgivere, bygherrer, investorer m.fl. EFP 1443/03-0009.

Udvikling af modulær produkt platform for solcelleinvertere - fase 1 og 2

2002- 2006

Projektet har til formål at udvikle en produktplatform for en produktfamilie af streng invertere der reducerer omkostningerne ved konvertering af solcelleenergi til forsyningsnettet i typiske husinstallationer set i et cost of ownership perspektiv. Målsætning er produktkvalitet og pålidelighed der matcher solcellerne. ForskEL 4524

Solceller integreret i industrielt byggeri (SOL-IND)


2006

Formålet med projektet har været at undersøge mulighederne for solceller i en industrialiseret byggeproces. Projektet er et udviklings- og udredningsprojekt med udgangspunkt i videnindhentning om mulighederne med solceller i forbindelse med konkrete byggeprojekter i Skanska Boligs portefølje, herunder BoKlok konceptet der er udviklet i samarbejde med IKEA. EFP 33032-0047

Solenergi Skive

2008 - 2012

Skive Kommune har som "Energiby", et ønske om, at påtage sig rollen som na-tionalt fyrtårn på klima- og energiområdet. Som led i dette opsætter og installe-res der ca. 1 MWp solceller på kommunens ejendomme. I projektet indføres en finansieringsmetode, der kan åbne op for andre lignende projekter og derved bidrage til udbredelsen af solceller. ForskVE 1019

Udvikling af modulær produkt platform for solcelleinvertere - fase 1 og 2

2002 - 2006

Projektet har til formål at udvikle en produktplatform for en produktfamilie af streng invertere der reducerer omkostningerne ved konvertering af solcelleenergi til forsyningsnettet i typiske husinstallationer set i et cost of ownership perspektiv. Målsætning er produktkvalitet og pålidelighed der matcher solcellerne. ForskEL 4524,

Solceller, betydningen af udbredelse til reduktion af pris


2006

overensstemmelse med Solcellestrategiens listning af indsatsområder, punkt I (analyser vedr. udbredelse), og med energipolitisk aftale af 29 marts 2004 omtale af anvendelsen af solceller gennemføres et koordineret videnindhentings-, analyse og udredningsarbejde. EFP 33031-0097

Typehus med integreret solcelleanlæg

2004

Projektet fokuserer på at udvikle solcelleopløsninger, som udgør en integreret del af typehuse, og indgår som et normalt tilvalgs-/fravalgselement. EFP 33030-0025

Teknologi til lokalisering og karakterisering af fejl i solcellesystemer

2015 -

Projektets formål er at udvikle og demonstrere en ny, effektiv og fleksibel teknologi til fejlsøgning/-diagnosticering i PV-anlæg. Teknologien kan anvendes bredt på det stigende servicemarked (O&M) og kan måle på strenge af flere solcellepaneler, hvorved O&M omkostningerne minimeres. Samtidig optimeres performance og ”Cost of Energy” nedsættes. EUDP 64014-0507

Bygningsintegreret solcellegenerator til parcelhuse og solcelleanlæg

2000 - 2002

Projektet omhandler udvikling og konstruktion af en 1 - 1,5KW højeffektiv nettilsluttet bygningsintegreret solcellegenerator for anvendelse i parcelhuse og større solcelleanlæg. Projektrapporten beskriver kravspecifikation, konceptevaluering, design, konstruktion og test. EFP 1713/00-0012

Brint projekterCanDan1.5 - Analyse af elbalancering med brændselsceller og hydrogen produktionsanlæg


2008 - 2009

Projektets formål er at analysere, udvikle og teste fremtidige muligheder for at bruge brændselsceller og elektrolysatorer i det danske regulerkraftmarked. Projektet kan således bidrage til indpasningen af store mængder VE, både ved at producere brint, der kan lagres, men også ved at kunne levere el til nettet..ForskEL 10110

Internationale projekterEU, Innopex

1997 - 2001


EU, Resurgense

2001 - 2004


WB Iran 25 MW wind farm feasibility study

2000 - 2002


Uganda business development

2003 - 2015


Udvikling af smart meter i Litauen

2001 - 2003


Udvikling af lavenergihuse i ThailandEnergioptimeringerBooligSocial energirenoveringFremtidens EtageboligEnergirenovering af parcelhuse – erfaringer og nye løsninger.

2013 - 2015

Projektets formål er fremme energieffektiviseringen, såsom energirenovering og oliefyrskonvertering af danske parcelhuse særligt uden for fjernevarmeforsynede områder og i områder med mindre økonomisk overskud. ELFORSK 345-048

Informativt energimeter

2003 - 2006

Der er i projektperioden udviklet et komplet system med mulighed for løbende registrering af forbruget fra 3 målere inklusiv trådløs transmission af værdier til et display. Til displayet er udviklet software, som gør det muligt at overføre data trådløst til en PC for efterfølgende behandling og statistik. ELFORSK 335-003

PublikationerImpedance characterization of PV modules in outdoor conditio

32nd European PV Solar Energy

Conference and Exhibition

Matei Oprea, Sergiu Spataru, Dezso Sera, Peter Poulsen, Sune Thorsteinsson, Ronni Basu, Anders Andersen, Kenn H. B. Frederiksen

Voltage rise mitigation for solar PV integration at LV grids Studies from PVNET. Dk.

The article is published with open access at Springerlink.com 2015.

Guangya YANG (&), Francesco MARRA, Miguel JUAMPEREZ, Søren Bækhøj KJÆR, Seyedmostafa HASHEMI, Jacob ØSTERGAARD, Hans Henrik IPSEN, Kenn H. B. FREDERIKSEN

Costs of Residential Solar PV Plants in Distribution Grid Networks, Presentation at the

European Photovoltaic Solar Energy Conference - EUPVSEC 2015, Hamburg, GERMANY, 2015.

Søren Bækhøj Kjær, Guangya Yang, Hans Henrik Ipsen, Kenn H. B. Frederiksen, Jacob Østergaard

VOLTAGE CONTROL IN LOW VOLTAGE NETWORKS BY PHOTOVOLTAIC INVERTERS – PVNET.DK

28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition; 09/2013

S.B. Kjær · R.D. Lazar · A. Constantin · H.P. Ballegaard · G. Yang · J. Østergaard · H.H. Ipsen · K.H. Frederiksen

Local Reactive Power Control Methods for Overvoltage Prevention of Distributed Solar Inverters in Low-Voltage Grids

IEEE Journal of Photovoltaics 10/2011; 1(2):174-182. DOI:10.1109/JPHOTOV.2011.2174821

Erhan Demirok · Pablo Casado González · Kenn H. B. Frederiksen · Dezso Sera · Pedro Rodriguez · Remus Teodorescu

A reactive power control strategy for distributed solar inverters in low voltage rural distribution grids without communication infrastructure

Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2011 37th IEEE; 01/2011

E. Demirok · P.C. Gonzalez · M.C. Svendsen · K.H.B. Frederiksen · D. Sera · R. Teodorescu

An optimized reactive power control of distributed solar inverters in LV networks

26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EUPVSEC);

E Demirok · K H B Frederiksen · D Sera · R Teodorescu

Photovoltaics in the Urban Environment: Lessons Learnt from Large Scale Projects

Book published 2009

Bruno Gaiddon (Editor), Henk Kaan (Editor),    Donna Munro, Kenn H. B. Frederiksen (Contributor)

Sol 1000

Book published 2006

Krista K. Bernth, Anette Z. Christensen, Jacob Engdal, Kenn H. B. Frederiksen

PresentationsHøj andel af solceller i elnettet


Solcellekonference hos Tekniq 2016

Kenn H. B. Frederiksen

Experiences with integration of PV plants in Denmark

PV Grid Forum in Stockholm Sweden. April 2013


Kenn H. B. Frederiksen

High Penetration PV and Smart Grids in Denmark

IEA PVPS Workshop Anaheim 2009

Kenn H. B. Frederiksen

Towards a future of large‐scale

deployment of PV

EU PVSEC IEA PVPS Workshop Hamburg 2009

Kenn H. B. Frederiksen

PV owner perceptions - A profile of the owner of grid-connected domestic PV systems

EU PVSEC Dresden 2006

Kenn H. B. Frederiksen